авто замын барилгын цогцолборыг уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг