чөлөөт үлгэр жишээ үйл ажиллагаанд оролцож буй захиаст баярлалаа