энэтхэгийн нүүрстөрөгчийн хар технологийг үнс зайлуулах